Geriye Yönelik E-Beyanname ve Ba-Bs Formu Vermemekten Dolayı Mükellefin Beyana Davet Edilmesi Cezası | Nurullah Tosun
23.04.2015
Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisi Sonucunda Geriye Yönelik E-Beyanname ve Ba-Bs Formu Vermemekten Dolayı  Mükellefi Beyana Davet Etmeden  Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemeyecek.
10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 449 Nolu Genel Tebliğ ile
geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri 
nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezalarında uygulanacak usuller belirlenmiştir. Buna göre;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri uyarınca  vergi beyannamelerinin ve belirli bir 
haddi aşan mal ve hizmet alımlarının Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu), 
mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) ile 
elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yükümlülükler getirilmiş ve bu yükümlülüklere ilişkin usul 
ve esaslar konuyla ilgili yayımlanan  genel tebliğlerle düzenlenmiştir. Söz konusu yükümlülüklere 
uyulmaması durumunda anılan Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre  vergi idaresince  özel 
usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Kesilen bu usulsüzlük cezası özellikle vergi incelemeleri sonucunda geriye doğru mükellefiyet 
tesis edilmesi durumunda  mükellefiyet tesis tarihinde günümüze kadar verilmesi gereken her bir 
vergi türü ve dönemi için verilmesi gereken e-beyanname için ayrı ayrı kesilmekte ve bu uygulama 
sonucu mükellef çok yüksek tutarlı Özel usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalmaktaydı. 
Ancak kesilen  bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik 
mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik 
olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin  tesis edildiği tarih 
arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün 
olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına 
beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği  gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması 
yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.
Bu durum karşısında Vergi İdaresi söz konu genel Tebliğ ile söz konusu cezalarla ilgili olarak, 
idare ile mükellefler arasında ihtilaflara ve idarenin gereksiz   yere yargılama gideri ödemesine mahal 
vermemek için bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda 
beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen 
dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 
352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyeceği yönünde düzenlemeye gitmiştir.
Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe 
yönelik olarak  verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası 
kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanunun 352/I-7 maddesi hükmü 
uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına devam edileceği  tebliğ de 
bildirilmiştir.
Vergi Dairesi: Gazikent Tel: 0342 215 15 18  Fax No : 215 36 38 E-Mail:nurullahtosun@dntymm.com
Adres : İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Blv. Tekerekoğlu İş Mrk. 63-64 Şehitkamil / GAZİANTEP
449 Nolu VUK Genel Tebliğinde bu durumdaki mükellefler için hangi durumda ceza 
kesilebileceği yönünde düzenlemelere de yer verilmiş olup buna göre;
Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve 
Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; 
haklarında (vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği, 340 Sıra Numaralı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği2 ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar 
çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine 
getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.
Mükellefe tebliğ edilen bu yazıda;
a) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, 
posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
b) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka 
elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği hususlarına da yer verilecektir.
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elden, 
posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmemesi durumunda,  vergi dairesince Kanunun 
352 nci maddesine göre usulsüzlük cezaları kesilecektir. Ayrıca, beyannamenin süresinde 
verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda Kanunun 336 ncı maddesine göre 
vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılacak ve ağır olan ceza uygulanacaktır.
Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, vergi dairesince yazılan yazının tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin 
sürelerinde elektronik ortamda verilmemesi durumunda ise  vergi dairesince Kanunun mükerrer 
355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası,  ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi 
nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda vergi ziyaı cezası kesilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.                         
                                                                                                                                                                                                Nurullah TOSUN 
                                                                                                                                                                                              Yeminli Mali Muşavir