E-TEBLİGAT DÖNEMİ 01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLIYOR | Nurullah Tosun
31.08.2015
E-TEBLİGAT DÖNEMİ 01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLIYOR

 

 “E-TEBLİGAT DÖNEMİ 01.01.2016 TARİHİNDE BAŞLIYOR”

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca, Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı Tarafından 456 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliği 27.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna Göre: Mükelleflere Yapılacak bütün Tebliğatlar elektronik ortamda yapılacaktır. elektronik ortamda yapılacak tebliğatlar 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılabilir.

Tebliğde yer alan, Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara Aşağıda Detaylı olarak yer verilmiştir.

2. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

a) Kurumlar vergisi mükellefleri

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

3. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme

a- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.