KİRA GELİRLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER Mİ GERÇEK GİDER Mİ SEÇİLMELİ | Nurullah Tosun
06.02.2018
KİRA GELİRLERİNDE GÖTÜRÜ GİDER Mİ GERÇEK GİDER Mİ SEÇİLMELİ
Bilindiği üzere 1-25 mart arası beyan edilen kira gelirlerine uygulanmakta olan götürü gider oranı 7061 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle değişmiş olup, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere %25’ten %15 düşürülmüştür. Bu durum karşısında kira geliri elde eden ve götürü gider yönteminden faydalanan mükelleflerimizin bu durumu tekrar gözden geçirmeleri gerekecektir. Zira aşağıda izah edildiği üzere gerçek gider yönteminde gider yazılabilecek birçok kalem mevcuttur.
A-GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNDE GİDER İNDİRİMİ
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden 2017 yılı için olan 3.900-TL istisna tutarını düştükten sonra (Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2017 yılı için 120.000-TL ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.) kalan tutarın (1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere) % 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.
Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, toplamda sadece % 15’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.
B-GERÇEK GİDER YÖNTEMİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.
1-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
3-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
5-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.
6-Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
7-Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
8-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
9-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
10-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
11-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.