YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA HANGİ KANUNLARDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR | Nurullah Tosun
24.09.2018
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA HANGİ KANUNLARDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la” muhtelif kanuni düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
1-2644 sayılı Tapu Kanununda Yapılan Değişiklik
-Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacaktır. (7099 S.K. Md.1)
2-213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklik
Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmıştır. Kuruluş aşamasında noterlerin tasdik yetkisi kaldırılmıştır. (7099 S.K. Md.2)
3- 492 sayılı Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklik
Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri, 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna edilmiştir. (7099 S.K. Md.3)
4-1163 sayılı Kooperatifler Kanununda Yapılan Değişiklikler
-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 2.nci maddesin de yapılan değişiklikle ana sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması ve ilgili Bakanlığa faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırma, çalışma bölgeleri oluşturma, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirleme konusunda yetkisi verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.7)-Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerinin, imzalarının ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmeden önce aranan noter tasdiki şartı kaldırılmıştır. (7099 S.K. Md.8)
-Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburî olarak tutacakları defterler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Önceki düzenlemede tutacaklar defterler konusunda Ticaret Bakanlığının yetkisi bulunmaktaydı. (7099 S.K. Md.9)
5- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Değişiklik
Belediye Gelirleri Kanununa eklenen Mükerrer 79 uncu madde ile altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ve izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası konusunda düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.10)
6-4458 sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişiklik
-Gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.12)
7-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikier
-Şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi halinde ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir. (7099 S.K. Md.18)
-Şirket kuruluş işlemlerindeki sürecin kısaltılması amacıyla, şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması yönünde düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.19)
8-6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik
-Yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilecektir. (7099 S.K. Md.20 )
9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
-Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ncı maddesinde yapılan değişiklikle şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.21)
-Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluşta açılış onaylarının sadece ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirileceği belirtilmiştir. (7099 S.K. Md.22)
-Şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ’ nun 428 inci, 430 uncu ve 431 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda anonim şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci belirlenmesine ilişkin hükümlerin uygulamada küçük ölçekli anonim şirketlere ek külfet getirmesi nedeniyle bu zorunluluk kaldırılmıştır. (7099 S.K. Md.23)
-Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulamasının kaldırılması ve şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması yönünde düzenleme yapılmıştır. (7099 S.K. Md.24)
-Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu limited şirketler bakımından kaldırılmıştır. (7099 S.K. Md.25 )
-Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının “ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin” huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecektir. Düzenleme ile şirket sözleşmesinin tamamı ile kurucuların imzalarının noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmıştır. (7099 S.K. Md.26)
Bilgilerinize sunarız.